Toimintasuunnitelma

Päiväkoti Kaarnalaivan toimintasuunnitelma 2022-2023

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Toimintakulttuuri

Kaarnalaivassa pyrimme kodinomaisuuteen: toimimme lasten ja aikuisten kanssa yhteisönä antaen tilaa erilaisille
persoonille ja kunnioittaen erilaisia kasvatuskulttuureja. Turvallinen, kiireetön ympäristö ja ilmapiiri antavat lapsille mahdollisuuden leikkiin ja liikkumiseen, syliin ja levähtämiseen.

Olemme pieni päiväkoti ja vaikka toimimme paljon pienryhmissä, niin jokainen talon aikuinen tuntee jokaisen lapsen ja lapset tuntevat kaikki aikuiset.

Oulun kaupungin kulttuuriteema Luovasti luonnossa – yhdessä ympäristössä. Tämän toimintakauden teemana Kaarnalaivassa on sadut ja tarinat sekä luontokasvatus. Käymme retkillä kirjastossa ja kirjastoautossa, luemme päivittäin satuja, kerromme tarinoita, esitämme ja katsomme esityksiä, sadutamme lasten kanssa ja lapset voivat tehdä itse halutessaan omia esityksiä. Satujen kautta käsittelemme myös useita erilaisia asioita kuten ystävyyttä ja kaveri- ja tunnetaitoja. Teemme Metsämörriretkiä joka toinen viikko ja muutenkin liikumme ja lähiluonnossa viikottain, ja lisäämme monipuolista toimintaa ulkoiluihin. Tarinallisuus on vahvasti mukana myös Metsämörri toiminnassa ja kerran kuukaudessa Kippareilla olevassa lapsijoogassa.

Olemme olleet mukana Oulun kaupungin hyvinvointipäiväkotitoimintamallissa. Kaudella 2022-2023 toteutetaan
asiakastyytyväisyyskysely.

Yhtenäistä kasvun ja opinpolun toteutumista tuemme tänä vuonna päiväkodin omassa kotikoulussa. Osallistumme
myös alueen muiden päiväkotien eskarien ja Lintulammen koulun yhteistyöhön kauden aikana. Kaksivuotisessa
eskarikokeilussa kuulumme verrokkiryhmään.

Kansainvälisyyskasvatus sisältää lauluja, leikkejä ja kirjallisuutta eri maista, yleistietoutta maista, maanosista ja
kielistä, lasten ja aikuisten omista kokemuksista kertomista. Aloitamme kotikoululaisten kanssa englannin kielen
”kielisuihkutusta” ja arjessa tutustumme leikkien ja arjen tilanteiden myötä ryhmästä nouseviin kieliin (unkari,
ranska) esim. tervehdykset, kiitokset, kirjat , leikit, laulut tai tavat. Kansainvälisyysviikolla kutsumme
mahdollisuuksien mukaan myös vanhempia vierailulle kertomaan omaan kulttuuritaustaan liittyviä asioita ja
päiväkotiapulaisemme tuo toimikauden aikana espanjan kieltä ja kulttuuria esille lasten kanssa toimiessaan
(laululeikkejä, leikkejä, onnittelulaulu, tervehdykset, kirjatuokio ym.).

Kestävässä kehityksessä painotetaan luontokasvatusta ja luonnossa liikkumista hyödyntäen lähialueen
ulkoiluympäristöjä. Metsäretkiä teemme säännöllisesti. Harjoittelemme kierrätystä, hyödynnämme
askarteluissa kierrätys- ja luonnonmateriaaleja ja pyrimme korjaamaan vanhaa uuden ostamisen sijaan.
Kehityskohteeksi lisäämme myös digitalisaation hyödyntämisen oppimistilanteissa ja lasten osallistamisessa
(valokuvaus, erilaisia sovelluksia, eskaripelit, pikku kakkosen pelit, tiedon etsintä).

Laaja-alainen osaaminen

Toimintakauden aikana painopisteemme on sadut ja tarinat. Toiminnassa otamme huomioon lasten
mielenkiinnon kohteita ja heiltä tulleita ideavinkkejä. Niiden kautta voimme harjoitella erilaisia lasten ikätason
mukaisia asioita.

Varhaiskasvatuksen kulttuuriteema vuosille 2022-2022 on ”Luovasti luonnossa – yhdessä ympäristössä”. Retkillä
harjoittelemme vastuullista toimimista luonnossa ja liikenteessä. Arjen taitoja ja itsestä huolehtimista tuetaan
yhdessä harjoitellen ja vähitellen itsenäisesti toimien. Monilukutaitoa eli erilaisten viestien tulkintaa ja
tuottamisen taitoja käsittelemme esim. tutkien, leikkien, piirtäen, kuvaten ja vuorovaikutustilanteissa. Tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödynnämme tutustumalla erilaisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin.
Päivittäisissä keskusteluissa satuhetkien jälkeen Kippareiden lapset saavat antaa palautetta toiminnasta ja
esittää toivomuksia, joita ryhmän aikuiset kirjaavat ylös viikoittain. Pienempien lapsien aloitteita ja leikkitoiveita
havainnoidaan herkällä korvalla.

Osallisuutta vahvistaa myös jokaisen lapsen omat syntymäpäivät: lapsi saa itse suunnitella syntymäpäiviensä
ohjelman ja lapsi saa halutessaan tuoda oman kirjan ryhmään luettavaksi. Myös vasuihin on kirjattu lasten
toiveita ja ajatuksia päiväkodin arjesta ja toiminnasta.

Oppimisen ilo

Henkilöstön sensitiivisyys ja aito läsnäolo, lasten kuunteleminen, puuhissa mukanaolo ja
leikkien havainnointi auttavat löytämään kunkin lapsen vahvuudet ja tunnistamaan lasten
erilaiset oppimistyylit. Kuuntelemme herkällä korvalla lasten ideoita ja mielenkiinnon
kohteita toimintaa suunnitellessa.

Henkilöstön luoma positiivinen ja innostava ilmapiiri kannustaa kokeilemaan ja osallistumaan ja mottomme onkin: ”Kun innostuu niin onnistuu ja kun onnistuu niin innostuu”. Lasten kehuminen ja kannustaminen tuottavat lapsille onnistumisen kokemuksia.

Oppiminen onnistuu parhaiten vuorovaikutuksessa toisten kanssa monipuolisesti eri menetelmiä käyttäen: leikkien, liikkuen, tutkien sekä ilmaisun eri keinoin.

Kotiväelle lapsen oppiminen tulee näkyväksi hakutilanteiden keskusteluissa, vasukeskusteluissa, lasten
portfolioihin kirjattuna ja lasten itsensä esitellessä taitojaan ja tuotoksiaan.

Välitämme tietoa lasten arjesta myös päiväkodin Instagram-tilin kautta.

 

 
 

Osallisuus

Jokaiselle (lapset, vanhemmat, henkilöstö) tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin, kuten
toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin omien voimavarojen mukaan. Keinoina on mm. yhteiset
keskustelut, palautekyselyt ja arviointikyselyt. Järjestämme myös koko talon vanhempainillan.

Lapsia kannustetaan ilmaisemaan mielipiteitään ja toiveitaan. Toivomuspuuhun kirjaamme lasten toiveita
tulevalle kaudelle ja laitamme ne ryhmätiloissa esille. Toiveet kulkevat arkipäivissä mukana ja niitä toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan. Kippareissa pidetään porinapiiri lasten kanssa päivittäin satuhetken jälkeen ja
aloitamme myös uuden käytännön, jossa pohdimme lasten kanssa kerran viikossa mitä on kuluvan viikon aikana
puuhattu ja harjoiteltu. Nämä toiveet ja ajatuksen kirjataan lasten palaverivihkoon ja omia suunnitelmia tulevan
suunnittelun pohjaksi.

Jokainen lapsi saa myös suunnitella oman syntymäpäivänsä viettotapaa päiväkodissa. Myös vanhemmat kirjaavat eteisen ilmoitustaulun toivomuspuuhun anonyymisti kotiväen toiveita toiminnasta ja vasukeskusteluissa keskustellaan jokaisen perheen/ lapsen toiveista ja niitä voidaan kirjata myös vasuun. Pienempien lasten kanssa keskustellaan, heitä haastatellaan ja havainnoidaan säännöllisesti.

Leikki

Leikki on lapsen tapa olla ja elää. Yhdessä lasten kanssa ideoimme leikkejä, rakennamme leikkiympäristöä, aikuiset ovat mukana osallistumassa leikkeihin ja tukemassa leikkien aloittamista ja niiden itsenäistä jatkamista.

Yhdessä luodaan leikkirauhaa kaikille leikkimällä pienemmissä ryhmissä ja käyttämällä mattoja, huonekaluja ym. oman leikkitilan rajaamiseen. Henkilöstö osallistuu lasten leikin kehittämiseen ja havainnointiin, tukee lasten välistä vuorovaikutusta ja ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä.

Kausittain järjestämme leikkiympäristöjä niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella
tavalla kunkin kauden lapsiryhmää (määrää, ikää jne.).

Liikkuminen

Kaarnalaivassa on käytössä liikunnan vuosikello -suunnitelma, jonka avulla vuodenaikoja hyödyntäen
tutustumme monipuolisesti eri liikuntalajeihin ja välineisiin. Jokaisella lapsella on mahdollisuus monipuoliseen
liikkumiseen ja liikkumisen iloon päivittäin niin sisällä kuin ulkonakin: liikuntavälineet ovat lasten saatavilla ja
lasten spontaaneja toiveita huomioidaan.

Muun luontoliikunnan lisäksi toteutamme joka toinen viikko Metsämörriretken. Kerran kuussa Kippareilla on myös
lapsijoogaa ja miekkailua. Kippareiden joogatessa tai miekkaillessa, puuhaavat Seilorit ja Puosut jotain muuta
liikunnallista kuten temppurataa, yhteisiä liikuntaleikkejä tai jumppaa.

Pyrimme myös arkiliikuntaan esim. kävelyretket puistoihin ja metsäretket. Ulkoilussa on säännöllisesti leikkejä,
pelejä ja liikuntavälineitä saatavilla (pallot, frisbeet, hyppynaru, mailat, talvella pulkat ja liukurit) ja ulkoilemme
päivittäin säällä kuin säällä .

Hyödynnämme myös Oulun kaupungin liikuntapalveluita ja –alueita: Kuperkeikat Oulu-hallilla, mahdollisuus käyttää koulun liikuntasalia koulun uimakouluviikolla, yleisurheilut ja luistelu urheilukentällä, hiihdot ja luontoliikunta lähimaastossa, kotikoululaisten uimakoulu keväällä (vko 11). PPP – puoli päivää pihalla -periaatetta pyrimme toteuttamaan lisäämällä ulkoilun määrää.

Oululaisuus

Tutustumme lasten kanssa lähiympäristön luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Teemme mahdollisuuksien
mukaan tutustumisretkiä esim. puistoihin, museoihin, kirkkoon, teatteriin, kirjastoon ja kirjastoautoon,
jäähallille ja Ouluhallille. Osallistumme myös Alaköökin (Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kestävän
kehityksen ja kulttuurikasvatuksen kehittämisyksikkö) monipuoliseen toimintaan esim. luontokohteissa
vieraillen.

Kuuntelemme ja laulamme oululaista lastenmusiikkia ja lauluja saaden samalla kuulla
oululaista murretta ja vanhoja sanoja.

Käymme konserteissa ja esityksissä lähialueen kouluilla. Arvostamme lasten omaa taidetta laittamalla lasten
töitä esille ja pitämällä niistä taidenäyttelyitä.

Lasten toiveita

Lasten toiveita ja aloitteita kuunnellaan sensitiivisesti ja niitä toteutaan mahdollisuuksien mukaan.
Toiveita myös kirjataan toivomustähtiin, jotka ovat esillä ryhmätiloissa – näin toiveet pysyvät arjessa
mukana.

Yhteistyössä vanhempien ja lasten kanssa saamme kokonaiskuvan siitä, mistä lapsi pitää, missä he
ovat taitavia ja mitä he haluaisivat vielä oppia – Vanhemmat voivat kertoa lapsen vahvuuksista ja
mielenkiinnon kohteista päivittäisissä keskusteluissa ja lapsen henkilökohtaisessa
vasukeskustelussa.

Huoltajien odotuksia varhaiskasvatukselle

Tutustumispäivät ja pehmeä lasku päiväkotiin tukevat lapsen ja perheen sopeutumista uuteen tilanteeseen. Aloituskeskustelut hoitosuhteen alussa, päivittäiset keskustelut kuulumisista aamuisin ja iltapäivisin vahvistavat koko perheen hyvinvointia. Vanhemmat voivat kertoa toiveistaan ja odotuksistaan tai kirjata niitä aloituskaavakkeeseen.

Vanhemmat voivat kertoa lapsen vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista päivittäisissä keskusteluissa ja lapsen henkilökohtaisessa vasukeskustelussa. Vanhemmilla on mahdollisuus kirjata toiveitaan toivomuspuuhun (eteisessä) pitkin vuotta. Lasten omat toivomukset ovat ryhmäpuussa ryhmän tiloissa näkyvillä.

Arviointi

Varhaiskasvatusympäristöä arvioimme jatkuvasti yhteisesti työyhteisössä keskustellen, kahdesti vuodessa
asiat kirjataan varhaiskasvatusympäristön arviointilomakkeelle. Syksyllä ja keväällä kokoonnumme yhdessä
arvioimaan toimintaa koko työyhteisön voimin.

Ryhmän toimintaa ja asetettuja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa
käydään vanhempien kanssa keskustellen läpi kahdesti vuodessa asiat kirjaten ja edellytystensä mukaisesti
myös lapsi osallistuu vasukeskusteluun ja näin arviointiin. Lapsia haastatellaan muutenkin useamman kerran
vuodessa.

Oukan sivistys- ja kulttuuripalvelut järjestää asiakaskyselyn vanhemmille joka toinen vuosi ja päiväkoti
omansa joka toinen vuosi.