Toimintasuunnitelma

Päiväkoti Kaarnalaivan toimintasuunnitelma 2023-2024

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Toimintakulttuuri

Kaarnalaivassa pyrimme kodinomaisuuteen: toimimme lasten ja aikuisten kanssa yhteisönä antaen tilaa erilaisille persoonille ja kunnioittaen erilaisia kasvatuskulttuureja. Turvallinen, kiireetön ympäristö ja ilmapiiri antavat lapsille mahdollisuuden leikkiin ja liikkumiseen, syliin ja levähtämiseen.

Olemme pieni päiväkoti ja vaikka toimimme paljon pienryhmissä, niin jokainen talon aikuinen tuntee jokaisen lapsen ja lapset tuntevat kaikki aikuiset.

Oulun kaupungin kulttuuriteema Luovasti luonnossa – yhdessä ympäristössä. Tämän toimintakauden teemana Kaarnalaivassa on tunne-ja kaveritaidot sekä luontokasvatus. Tunne- ja kaveritaitoja harjoitellaan monipuolisesti kauden aikana esim. tunnekorttien, leikkien, laulujen, pelien ja tuokioiden avulla. Satujen avulla käsittelemme erilaisia tunnetiloja ja teemoja esim. ystävyys, pelot . Luontokasvatuksessa hyödynnämme lähialueen puisto- ja metsäalueita ja Lintulammen maastoa. Teemme Metsämörriretkiä joka toinen viikko ja muutenkin liikumme lähiluonnossa viikoittain. Kauden aikana lisäämme monipuolista toimintaa ulkoiluihin.

Olemme esiopetusta antavana päiväkotina mukana kehittämässä ja toteuttamassa 5-8-vuotiaiden pedagogiikkaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa lapselle yhtenäinen kasvun ja opin polku sekä vahvistaa yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä. Osallistumme alueen muiden päiväkotien eskarien ja Lintulammen koulun yhteistyöhön kauden aikana.

Kansainvälisyyskasvatus sisältää lauluja, leikkejä ja kirjallisuutta eri maista, yleistietoutta maista, maanosista ja kielistä, lasten ja aikuisten omista kokemuksista kertomista. Kaarnalaivan arjessa tutustumme leikkien ja arjen tilanteiden myötä ryhmistä nouseviin kieliin esim. tervehdykset, kiitokset, kirjat , leikit, laulut tai tavat. Kansainvälisyysviikolla kutsumme mahdollisuuksien mukaan myös vanhempia vierailulle kertomaan omaan kulttuuritaustaan liittyviä asioita.

Kestävässä kehityksessä painotetaan luontokasvatusta ja luonnossa liikkumista hyödyntäen lähialueen ulkoiluympäristöjä. Metsäretkiä teemme säännöllisesti. Harjoittelemme kierrätystä, hyödynnämme askarteluissa kierrätys- ja luonnonmateriaaleja ja pyrimme korjaamaan vanhaa uuden ostamisen sijaan.

Kehityskohteeksi lisäämme myös digitalisaation hyödyntämisen oppimistilanteissa ja lasten osallistamisessa (valokuvaus, erilaisia sovelluksia, eskaripelit, pikku kakkosen pelit, tiedon etsintä).

Laaja-alainen osaaminen

Toimintakauden aikana painopisteemme on tunne-ja kaveritaidot sekä luontokasvatus. Toiminnassa otamme huomioon lasten mielenkiinnon kohteita ja heiltä tulleita ideavinkkejä. Niiden kautta voimme harjoitella erilaisia lasten ikätason mukaisia asioita.

Varhaiskasvatuksen kulttuuriteema vuosille 2022-2024 on ”Luovasti luonnossa – yhdessä ympäristössä”. Retkillä harjoittelemme vastuullista toimimista luonnossa ja liikenteessä. Arjen taitoja ja itsestä huolehtimista tuetaan yhdessä harjoitellen ja vähitellen itsenäisesti toimien. Monilukutaitoa eli erilaisten viestien tulkintaa ja tuottamisen taitoja käsittelemme esim. tutkien, leikkien, piirtäen, kuvaten ja vuorovaikutustilanteissa. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnämme tutustumalla erilaisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin.

Päivittäisissä keskusteluissa satuhetkien jälkeen Kippareiden lapset saavat antaa palautetta toiminnasta ja esittää toivomuksia, joita ryhmän aikuiset kirjaavat ylös säännöllisesti. Puosujen kanssa palautteen antamista harjoitellaan. Pienempien lapsien aloitteita ja leikkitoiveita havainnoidaan herkällä korvalla.

Osallisuutta vahvistaa myös jokaisen lapsen omat syntymäpäivät: isommat lapset saavat itse suunnitella syntymäpäiviensä ohjelman ja lapsi saa halutessaan tuoda oman kirjan ryhmään luettavaksi. Myös vasuihin kirjataan lasten toiveita ja ajatuksia päiväkodin arjesta ja toiminnasta.

Oppimisen ilo

Henkilöstön sensitiivisyys ja aito läsnäolo, lasten kuunteleminen, puuhissa mukanaolo ja leikkien havainnointi auttavat löytämään kunkin lapsen vahvuudet ja tunnistamaan lasten erilaiset oppimistyylit. Kuuntelemme herkällä korvalla lasten ideoita ja mielenkiinnon kohteita toimintaa suunnitellessa.

Henkilöstön luoma positiivinen ja innostava ilmapiiri kannustaa kokeilemaan ja osallistumaan ja mottomme onkin: ”Kun innostuu niin onnistuu ja kun onnistuu niin innostuu”. Lasten kehuminen ja kannustaminen tuottavat lapsille onnistumisen kokemuksia.

Oppiminen onnistuu parhaiten vuorovaikutuksessa toisten kanssa monipuolisesti eri menetelmiä käyttäen: leikkien, liikkuen, tutkien sekä ilmaisun eri keinoin.

Kotiväelle lapsen oppiminen tulee näkyväksi hakutilanteiden keskusteluissa, vasukeskusteluissa, lasten kansioihin kirjattuna ja lasten itsensä esitellessä taitojaan ja tuotoksiaan.

Välitämme tietoa lasten arjesta myös päiväkodin Instagram-tilin kautta.

 
 

Osallisuus

Jokaiselle (lapset, vanhemmat, henkilöstö) tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin, kuten toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin omien voimavarojen mukaan. Keinoina on mm. yhteiset keskustelut, palautekyselyt ja arviointikyselyt. Järjestämme myös koko talon vanhempainillan ja muita yhteisiä tapahtumia.

Lapsia kannustetaan ilmaisemaan mielipiteitään ja toiveitaan. Toivomuspuuhun kirjaamme lasten toiveita tulevalle kaudelle ja laitamme ne ryhmätiloissa esille. Toiveet kulkevat arkipäivissä mukana ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Kippareissa pidetään porinapiiri lasten kanssa päivittäin satuhetken jälkeen ja pohdimme lasten kanssa kerran viikossa, mitä on kuluvan viikon aikana puuhattu ja harjoiteltu. Nämä toiveet ja ajatuksen kirjataan lasten palaverivihkoon ja omia suunnitelmia tulevan suunnittelun pohjaksi.

Vanhemmat kirjaavat eteisen ilmoitustaulun toivomuspuuhun anonyymisti kotiväen toiveita toiminnasta ja vasukeskusteluissa keskustellaan jokaisen perheen/ lapsen toiveista ja niitä voidaan kirjata myös vasuun. Pienempien lasten kanssa keskustellaan, heitä haastatellaan ja havainnoidaan säännöllisesti.

Leikki

Leikki on lapsen tapa olla ja elää. Yhdessä lasten kanssa ideoimme leikkejä, rakennamme leikkiympäristöä, aikuiset ovat mukana osallistumassa leikkeihin ja tukemassa leikkien aloittamista ja niiden itsenäistä jatkamista.

Yhdessä luodaan leikkirauhaa kaikille leikkimällä pienemmissä ryhmissä ja käyttämällä mattoja, huonekaluja ym. oman leikkitilan rajaamiseen. Henkilöstö osallistuu lasten leikin kehittämiseen ja havainnointiin, tukee lasten välistä vuorovaikutusta ja ehkäisee ristiriitatilanteiden syntymistä. 

Kausittain järjestämme leikkiympäristöjä niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla kyseistä lapsiryhmää (lasten määrä, ikä ym. huomioiden).

 

Liikkuminen

Kaarnalaivassa on käytössä liikunnan vuosikello -suunnitelma, jonka avulla vuodenaikoja hyödyntäen

tutustumme monipuolisesti eri liikuntalajeihin ja välineisiin. Jokaisella lapsella on mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen ja liikkumisen iloon päivittäin niin sisällä kuin ulkonakin: liikuntavälineet ovat lasten saatavilla ja lasten spontaaneja toiveita huomioidaan.

Muun luontoliikunnan lisäksi toteutamme joka toinen viikko Metsämörriretken. Jumppien lisäksi kerran kuussa Kippareilla on myös lapsijoogaa ja miekkailua. Puosuilla ja Seiloreilla kerran viikossa jumppaa ja muita liikuntatuokioita sisällä ja ulkona.

Pyrimme myös arkiliikuntaan esim. kävelyretket puistoihin ja metsäretket. Ulkoilussa on säännöllisesti leikkejä, pelejä ja liikuntavälineitä saatavilla (pallot, frisbeet, hyppynaru, mailat, talvella pulkat ja liukurit) ja ulkoilemme päivittäin säällä kuin säällä.

Hyödynnämme myös Oulun kaupungin liikuntapalveluita ja –alueita: Kuperkeikat Oulu-hallilla, mahdollisuus käyttää koulun liikuntasalia koulun uimakouluviikolla, yleisurheilut ja luistelu urheilukentällä, hiihdot ja luontoliikunta lähimaastossa, eskareiden uimakoulu syksyllä.

PPP – puoli päivää pihalla -periaatetta pyrimme toteuttamaan lisäämällä ulkoilun määrää.

Oululaisuus

Tutustumme lasten kanssa lähiympäristön luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Teemme mahdollisuuksien mukaan tutustumisretkiä esim. puistoihin, museoihin, kirkkoon, teatteriin, kirjastoon ja kirjastoautoon, jäähallille ja Ouluhallille. Osallistumme myös Alaköökin (Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen ja kulttuurikasvatuksen kehittämisyksikkö) monipuoliseen toimintaan esim. luontokohteissa vieraillen.

Kuuntelemme ja laulamme oululaista lastenmusiikkia ja lauluja saaden samalla kuulla oululaista murretta ja vanhoja sanoja. Tutustumme oululaisten taiteilijoiden töihin esim. ympäristötaideteokset, taulut, lasten kirjat.

Käymme konserteissa ja esityksissä lähialueen kouluilla. Arvostamme lasten omaa taidetta laittamalla lasten töitä esille ja pitämällä niistä taidenäyttelyitä.

Lasten toiveita

Lasten toiveita ja aloitteita kuunnellaan sensitiivisesti ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Isompien lasten toiveita kirjataan myös toivomuspuihin, jotka ovat esillä ryhmätiloissa – näin toiveet pysyvät arjessa mukana.

Yhteistyössä vanhempien ja lasten kanssa saamme kokonaiskuvan siitä, mistä lapsi pitää, missä he ovat taitavia ja mitä he haluaisivat vielä oppia – Vanhemmat voivat kertoa lapsen vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista päivittäisissä keskusteluissa ja lapsen henkilökohtaisessa vasukeskustelussa.

Huoltajien odotuksia varhaiskasvatukselle

Tutustumispäivät ja pehmeä lasku päiväkotiin tukevat lapsen ja perheen sopeutumista uuteen tilanteeseen. Aloituskeskustelut hoitosuhteen alussa, päivittäiset keskustelut kuulumisista aamuisin ja iltapäivisin vahvistavat koko perheen hyvinvointia. Vanhemmat voivat kertoa toiveistaan ja odotuksistaan tai kirjata niitä aloituskaavakkeeseen tai pilvilomakkeeseen.

Vanhemmat voivat kertoa lapsen vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista päivittäisissä keskusteluissa ja lapsen henkilökohtaisessa vasukeskustelussa. Vanhemmilla on mahdollisuus kirjata toiveitaan toivomuspuuhun (eteisessä) pitkin vuotta. Kippareissa lasten omat toivomukset ovat ryhmäpuussa ryhmän tiloissa näkyvillä.

 

Arviointi

Varhaiskasvatusympäristöä arvioimme jatkuvasti yhteisesti työyhteisössä keskustellen. Syksyllä ja keväällä kokoonnumme yhdessä iltapalaveriin arvioimaan toimintaa koko työyhteisön voimin.

Ryhmän toimintaa ja asetettuja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa käydään vanhempien kanssa keskustellen läpi kahdesti vuodessa asiat kirjaten ja iän ja edellytystensä mukaisesti myös lapsi osallistuu vasukeskusteluun ja näin arviointiin. Lapsia haastatellaan muutenkin useamman kerran vuodessa.

Oukan sivistys- ja kulttuuripalvelut järjestää asiakaskyselyn vanhemmille joka toinen vuosi ja päiväkoti omansa joka toinen vuosi.